SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

-40%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
168000000
-38%
Được xếp hạng 0 5 sao
115000000
-39%
Được xếp hạng 0 5 sao
85000000
-39%
Được xếp hạng 0 5 sao
53500000
-40%
Được xếp hạng 0 5 sao
42500000
-43%
Được xếp hạng 0 5 sao
44500000
-42%
Được xếp hạng 0 5 sao
36500000
-41%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
35500000
Vertex-logo
Insize-logo
Mitutoyo-logo
Metrology-logo
Niigata-seiki-logo
Moore-wright-logo

Bàn map đá granite

-40%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
168000000
-38%
Được xếp hạng 0 5 sao
115000000
-39%
Được xếp hạng 0 5 sao
85000000
-39%
Được xếp hạng 0 5 sao
53500000
-40%
Được xếp hạng 0 5 sao
42500000
-43%
Được xếp hạng 0 5 sao
44500000
-42%
Được xếp hạng 0 5 sao
36500000
-41%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
35500000

Bàn rà chuẩn kim loại

-40%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
168000000
-38%
Được xếp hạng 0 5 sao
115000000
-39%
Được xếp hạng 0 5 sao
85000000
-39%
Được xếp hạng 0 5 sao
53500000
-40%
Được xếp hạng 0 5 sao
42500000
-43%
Được xếp hạng 0 5 sao
44500000
-42%
Được xếp hạng 0 5 sao
36500000
-41%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
35500000

Kính hiển vi - đế gá

-40%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
168000000
-38%
Được xếp hạng 0 5 sao
115000000
-39%
Được xếp hạng 0 5 sao
85000000
-39%
Được xếp hạng 0 5 sao
53500000
-40%
Được xếp hạng 0 5 sao
42500000
-43%
Được xếp hạng 0 5 sao
44500000
-42%
Được xếp hạng 0 5 sao
36500000
-41%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
35500000

Thiết bị đo lường khác

-40%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
168000000
-38%
Được xếp hạng 0 5 sao
115000000
-39%
Được xếp hạng 0 5 sao
85000000
-39%
Được xếp hạng 0 5 sao
53500000
-40%
Được xếp hạng 0 5 sao
42500000
-43%
Được xếp hạng 0 5 sao
44500000
-42%
Được xếp hạng 0 5 sao
36500000
-41%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
35500000